Mĩ thuật 7, bản 2 – Sách học sinh – Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo