Tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại Cà Mau, bộ sách Chân trời sáng tạo
07:00 13/06/2022 - 17:00 22/07/2022
Cà Mau, Cà Mau

13/06 Toán 7
14/06 LSĐL 7
15/06 Ngữ văn 7
15/06 Tin học 7
16/06 Âm nhạc 7
16/06 GDTC 7
17/06 GDCD 7
18/07 Đạo đức 3
18/07 Mĩ thuật 3 (bản 2)
19/07 Âm nhạc 3
19/07 Toán 3
20/07 GDTC 3
20/07 TNXH 3
21/07 Tiếng Việt 3
21/07 Tin học 3
22/07 Công nghệ 3

Đơn vị liên hệ

  • NXBGD Việt Nam

Xuất thông tin