Tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại Bình Thuận, bộ sách Chân trời sáng tạo
07:00 13/06/2022 - 17:00 29/06/2022
Bình Thuận, Bình Thuận

13/06 Vật lí 10
14/06 GDTC 10 (BC, BR)
14/06 Hoá học 10
14/06 LSĐL 7
15/06 Âm nhạc 10
15/06 Địa lí 10
16/06 Âm nhạc 7
16/06 GDKT PL 10
16/06 GDTC 7
16/06 Sinh học 10
17/06 GDCD 7
17/06 Lịch sử 10
20/06 Đạo đức 3
20/06 Mĩ thuật 3 (bản 2)
21/06 Âm nhạc 3
21/06 Toán 3
23/06 Tiếng Việt 3
23/06 Tin học 3
24/06 Công nghệ 3
27/06 Ngữ văn 10
27/06 Toán 7
29/06 GDTC 3
29/06 Ngữ văn 7
29/06 TNXH 3
29/06 Toán 10

Đơn vị liên hệ

  • NXBGD Việt Nam

Xuất thông tin