Tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại Bình Dương, bộ sách Chân trời sáng tạo
07:00 18/07/2022 - 17:00 26/07/2022
Bình Dương, Bình Dương

18/07 HĐTN, HN 7 (bản 2)
18/07 Toán 7
19/07 Công nghệ 7
19/07 LSĐL 7
20/07 Ngữ văn 7
21/07 GDTC 7
22/07 GDCD 7
22/07 KHTN 7
25/07 Ngữ văn 10
26/07 Hoá học 10
27/07 Âm nhạc 10
27/07 Địa lí 10
27/07 Toán 10
28/07 Sinh học 10
29/07 Lịch sử 10
26/07 GDTC 10 (BC, BR)

Đơn vị liên hệ

  • NXBGD Việt Nam

Xuất thông tin